Метод пресс

«МОЗКОВИЙ ШТУРМ»
«Мозковий штурм» — це ефективний та добре відомий інтерактивний метод колективного обговорення, що широко використовується. Він спонукає виявляти свою уяву та творчість шляхом вираження думок усіх учасників, допомагає знаходити декілька рішень щодо конкретної проблеми.
Порядок проведення:
1. Запропонуйте учням сісти так, щоб вони почувалися зручно та невимушено.
2. Визначте основні правила.
3.Повідомте їм проблему, яку треба вирішити.
4.Запропонуйте учасникам висловити свої ідеї.
5.Запитуйте їх по черзі надходження. Не вносьте в ідеї ніяких коректив. 6.Спонукайте учасників до висування нових ідей, додаючи при цьому свої особисті.
7.Намагайтеся не допустити глузування, коментарів або ви сміювання яких-небудь ідей.
8.Продовжуйте доти, доки будуть надходити нові ідеї. 9. На закінчення обговоріть та оцініть запропоновані ідеї. Правила проведення «мозкового штурму», які можна запропонувати учням:
1 .


д час «висування ідей» не пропускайте жодної. Якщо ви будете судити про ідеї та оцінювати їх під час висловлювань, учасники зосередять більше уваги на захисті своїх ідей, ніж на спробах запропонувати нові та більш досконалі.
2.Необхідно заохочувати всіх до висловлення якомога більшої кількості ідей.
Варто заохочувати навіть фантастичні ідеї. (Якщо під час «мозкового штурму» не вдається отримати багато ідей, це можна пояснити тим, що учасники піддають свої ідеї самоцензурі — двічі подумають перед тим, як висловити.)
3.Кількість ідей слід заохочувати. Врешті-решт, кількість породжує якість. В умовах висування великої кількості ідей учасники мають змогу дати політ уяві.
4.Спонукайте всіх учасників розвивати або змінювати ідеї інших. Об’єднання або зміна раніше висунутих ідей часто спричинює висунення нових, що перевершують попередні.
5.У класі можна повісити такий плакат:
•Кажіть усе, що спаде вам на думку.
•Не обговорюйте і не критикуйте висловлювань інших.
•Можна повторювати ідеї, запропоновані кимось іншим.
•Розширення запропонованої ідеї заохочується.

РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМ
Більшість дилем (тобто суперечливих питань) можна вирішувати, застосовуючи метод розв’язання проблем, що складається з кількох етапів:
Аналіз проблеми. Що трапилося? Чому? Хто в ній задіяний? Хто може бути зацікавлений у її розв’язанні? Якої інформації мені бракує й де її можна отримати?
Пошукрозв ‘язання проблеми.


і способи її розв’язання? У чому їх переваги й недоліки? Які шанси і загрози вони несуть?
Вибір розв ‘язання. Яке розв’язання найкраще з точки зору загальноприйнятих цінностей, наприклад справедливості, а також інших критеріїв, наприклад низьких коштів або простоти? Які труднощі можуть з’явитися в процесі його реалізації? Якими будуть наступні кроки під час запровадження його в життя? Хто може усклад¬нити або унеможливити його? На кого можна розраховувати як на союзників?

Источник: teacher.at.ua

Я предлагаю вашему вниманию свою методическую тему, над которой я работаю:


 « Интерактивные методы обучения на уроках русского языка и литературы как средство развития личности».

 Позвольте начать с представления моего педагогического кредо:

                                           

«Великим учёным ребёнок может и не быть,

а вот самостоятельным человеком,

способным анализировать свои поступки,

поведение, самосовершенствоваться,

реализовать себя в окружающем мире ему

научиться необходимо»

 Как добиться того, чтобы каждый ученик мог понять и правильно употребить слово?

       Ответ на этот вопрос я считаю для себя главным в своей педагогической деятельности. Что нужно сделать, чтобы найти этот ответ? Что изменить в преподавании? От чего отказаться, что взять за основу?

«Надо изучать новые педагогические технологии»,- часто слышим мы на педсоветах, заседаниях методобъединений.

   А что же такое педагогическая технология?

                                Средства обучения

  Технология   —      Формы обучения

                                 Приёмы обучения

                                 Методы обучения    

       У каждого учителя свой набор средств, форм, приёмов, методов обучения. Учитель строит урок, основываясь на особенностях каждого класса индивидуально


Так что же надо изменить в работе? Что даст большую пользу?

   Вовлечение детей в совместную деятельность- вот  что, наверное, главное.

Значит,  надо менять методы преподавания, уходить от непродуктивной методики слепого заучивания готовых знаний, а заставить учеников мыслить. Пробудить у них интерес к языку, учить их работать творчески.

   Поэтому я стала изучать и применять технологию интерактивного обучения,  интерактивный («Intеr» — это взаимный, «act»  — действовать) означает взаимодействие или нахождение в режиме беседы, диалога с кем-либо, это такая форма организации познавательной и коммуникативной деятельности, в которой обучающиеся оказываются вовлечёнными в процесс познания, имеют возможность понимать и рефлектировать по поводу того, что они знают и умеют.

 Местo учителя в интерактивных уроках зачастую сводится к направлению деятельности учащихся на достижение целей урока. Он же разрабатывает план урока (как правило, это совокупность интерактивных упражнений и заданий, в ходе работы над которыми ученик изучает материал).

                 Интерактивная деятельность на уроке предполагает организацию и развитие диалогового общения, которое ведёт к взаимопониманию, взаимодействию, к совместному решению общих, но значимых для каждого участника задач.  В ходе диалогового общения дети учатся критически мыслить,  взвешивать альтернативные мнения, принимать продуманные решения, участвовать в дискуссиях, общаться с другими людьми.


я этого на уроках организуются индивидуальная, парная и групповая работа, применяются исследовательские проекты, ролевые игры, творческие работы. Следует отметить, что интерактивное обучение является, на мой взгляд, специфичной формой организации познавательной деятельности. Она может оказывать положительное воздействие, как на  повышение качества знаний, так и на повышение работоспособности, трудовой активности учащихся, их заинтересованности предметом. Одна из целей ИО состоит в создании комфортных условий обучения, таких, при которых ученик чувствует свою успешность, свою интеллектуальную самостоятельность, что и делает продуктивным сам процесс обучения.

       В интерактивной методике, как и в любой другой методике преподавания, существует множество приёмов, которые способствуют организации взаимодействия в группе. Я приведу те, которые особенно часто применяю при использовании данной технологии. Это прием «Ожидания», «Живая линия», «Вопросы по кругу», «Дебаты», «Мозговой штурм», «Аквариум»

 Как же осуществляется обучение в режиме интерактива? Приведу несколько примеров. Например, изучая тему «Наречие» в 7 классе я использую интерактивный приём «Дерево решений» Класс делится на 3-4 группы. Каждая группа выполняя задание  делает записи на своём «дереве» (лист ватмана) 1гр- морфологические признаки наречий, 2гр- правописание не с наречиям. 3 гр-степени сравнения наречий, потом группы меняются местами и дописывают на деревьях соседей свои идеи. Вы , конечно, все со мной согласитесь, что  проблема современных школьников в том, что дети не умеют строить высказывание на определённую тему.   На уроках русского языка я использую упражнение «Метод Пресс», которое развивает умение формулировать высказывание аргументировано, лаконично. «Метод Пресс» состоит из четырёх этапов:


 1. Высказывание собственной точки зрения (я считаю, что)
 2. Обоснование своей мысли  (так как)
 3. Примеры и аргументы( например)
 4. Вывод, обобщение (итак)

То есть, используя этот метод, обучающиеся учатся формулировать высказывание аргументировано. В 10 классе при подготовке учащихся к ЕГЭ я использую такой интерактивный приём, как Большой и Малый круг. Сначала провожу тестирование для всех учащихся, например по части А. Те, кто лучше справились с заданием выступают в роли экспертов для тех, кто допустил ошибки. Малый круг- дети более подготовленные т.е. эксперты. Большой круг- дети менее подготовленные. Малый круг оказывает помощь большому кругу. На следующий урок уже другие хотят выступать в роли экспертов, т.е. этот приём стимулирует детей, и многие хотят занять место в малом кругу.

На уроках литературы среди методов интерактивного обучения часто использую такие как  «Дебаты», «Займи позицию», «Мозговой штурм» Например, в 10 классе, изучая  драму Островского « Гроза», я предложила учащимся ответить на вопрос: « Могла ли Катерина поступить иначе?», используя приём «Займи позицию». На доске  было записано 2 противоположных точки зрения ответа да или нет. Учащиеся класса выбирают определённую позицию, аргументируя свою точку зрения. Данный приём позволяет мне решать несколько задач: дети работают с худ. материалом,  каждый должен высказать свою точку зрения.


 

  Приёмов технологии интерактивного обучения множество, я  сейчас  рассказала лишь о некоторых. На каждом уроке я стараюсь применять  элементы данной технологии  (работу в группах, работу в парах, вовлечение детей в совместную деятельность и другие

    Технология интерактивного обучения позволяет оптимально сочетать репродуктивные и нетрадиционные формы обучения, направленные на развитие творческой  образовательной деятельности учащихся.

    И ещё один важный момент работы, который позволяет мне с уверенностью говорить об эффективности использования интерактивной технологии- это работа по отслеживанию результативности деятельности учащихся. На уроке я применяю лист результативности, знакомлю учащихся с интерактивным приёмом, который я применяла на данном уроке. Каждый ученик после  работы   делает отметку в определённой графе, понравился или не понравился данный приём, что они могут(правильно задать вопрос, аргументировано доказать свою точку зрения, участвовать в дебатах)  По окончании изучения раздела, темы я провожу работу по обобщению результатов использования интерактивных методик – оформляю итоговый лист. Например, изучая эту тему я использовала несколько интерактивных приёмов, но дети отдают предпочтение таким упражнениям, как «Мозговой штурм», «Займи позицию», «Метод пресс».  Итоговый лист позволяет мне отслеживать эффективность применения технологии интерактивного обучения и вносить коррективы в свою работу.


Технология интерактивного обучения   привлекает меня своей нестандартностью, открывает передо мной большие практические возможности, способствует развитию творчества, преодолению пассивности учащихся на уроке.  Все это способствует возникновению мотивированного компонента учебно-познавательной компетентности учащихся на уроках русского языка и литературы.

         

В настоящее время, когда приоритетными направлениями обучения становятся личностно и практико-ориентированное обучение, перед нами стоит цель сделать его, с одной стороны, содержательным и практическим, а, с другой стороны, доступным и интересным. Любое новшество, как известно, встречает на своем пути поддержку, одобрение или сопротивление. Для меня это тоже больной вопрос: как сделать свои уроки увлекательными и емкими в плане содержания. Изучив специальную литературу и применяя  на практике технологию интерактивного обучения, я пришла к выводу, что в процессе преподавания она  позволяет оживить урок, сделать его увлекательным и эмоциональным, а самое главное добиваться положительных результатов в учебной и воспитательной деятельности.


                                                   

Источник: nsportal.ru

Реформы в области образования, происходящие в нашей стране, вызвали потребность в изменении методики преподавания. Сегодня каждый учитель задумывается, как сделать урок интересным, ярким, как увлечь ребят своим предметом, как создать на уроке ситуацию успеха для каждого ученика.

И это не случайно. Сегодня основные задачи образования заключаются в воспитании творческой, активной личности, умеющей учиться и совершенствоваться самостоятельно. Как известно, существует множество методов обучения, которые преследуют одну единственную цель – усвоение знаний учащимися. В педагогической науке выделяются следующие педагогические парадигмы:

Традиционная, или «знаниевая». Главная цель обучения и воспитания – дать человеку глубокие, прочные, разносторонние академические знания. «Плохой» ученик здесь – незнающий ученик.

Технократическая прагматическая парадигма. Главная цель педагогического процесса – вооружить знаниями и навыками, необходимыми в жизни и профессиональной деятельности. «Плохой» ученик – неумеющий ученик.

Бихевиоральная поведенческая парадигма. Главное – сформировать социально приемлемые формы поведения людей, адекватность выполнения социальных ролей. «Плохой» ученик – социально неприспособленный ученик.

Гуманистическая парадигма. Главная цель – способствовать развитию способностей человека, его духовному росту, самореализации, поэтому учебные знания – не самое важное, важнее, чтобы сформировался нравственный человек, способный к саморазвитию и самообеспечению. «Плохой» ученик – неспособный к самореализации и самоорганизации ученик [1].

На современном этапе совершенствования системы образования разрабатывается системно-структурная образовательная модель [2].

Данная модель представляется наиболее продуктивной и соответствующей современным требованиям, так как обеспечивает развитие таких качеств, которые позволяют преобразовывать полученные знания в оптимальное действие. Принципы этой образовательной парадигмы:

1. учиться, чтобы знать;

2. учиться, чтобы действовать;

3. учиться, чтобы жить совместно;

4. учиться существовать и самореализовываться.

Эта модель требует подбора учебных ситуаций, которые должны раскрепостить ученика и учителя, а значит, необходимо перейти от объяснительно-иллюстративных технологий к личностно-ориентированным способам обучения, когда с целью преодоления механического заучивания учебного материала, развития мыслительных способностей авторитарные методы обучения будут меняться на активные. В этом случае ученик сам открывает путь к познанию. Усвоение знаний – результат его деятельности.

Вчерашнее кредо педагога: «Я над вами» – уходит и сменяется на «Я рядом с вами».

Сущность этого подхода можно выразить словами китайской притчи:

Скажи мне – и я забуду;

Покажи мне – и я запомню;

Дай сделать – и я пойму.

Приемов активного обучения существует огромное количество. Вот некоторые из них:

 • работа в парах;
 • ротационные (сменные) тройки;
 • карусель;
 • аквариум;
 • незаконченное предложение;
 • мозговой штурм;
 • суд от своего имени;
 • метод ПРЕСС;
 • свободный микрофон;
 • кейс-метод и др.

Каждый учитель может самостоятельно придумать новые формы работы с классом. Выбор приема зависит от уровня подготовки класса, от возрастных особенностей, от того, насколько доверительные и доброжелательные отношения между учителем и учениками. Активные формы могут присутствовать в качестве элементов на определенных этапах урока или использоваться на протяжении всего урока.

В своей педагогической практике я использую все перечисленные выше интерактивные приемы. В рамках данной статьи остановлюсь лишь на одном – методе ПРЕСС, так как он развивает умение формулировать высказывание по определенному дискуссионному вопросу в сжатой форме, выразительно, аргументировано, лаконично. Огромную эффективность этого приема отмечают все мои ученики, особенно те, кто затруднялся в формулировке тезисов и их аргументации.

Учитывая, что отбор учителем приемов обучения должен отвечать характеру формируемой деятельности, необходимо заметить, что метод ПРЕСС эффективен тогда, когда ученик испытывает трудности при выявлении проблемы в произведении, в определении общих закономерностей жизни, воплощенных в конкретных художественных образах, в обозначении и изложении собственной позиции.

Упражнение «Метод ПРЕСС» состоит из четырех этапов [3]:

 1. Высказывание собственной точки зрения («Я считаю, что…»);
 2. Обоснование своей мысли («… Так как…»);
 3. Примеры и аргументы для поддержания своей точки зрения («… например…»);
 4. Обобщение, выводы («Итак…, Таким образом…»).

На выполнение упражнения обычно отводится не более пяти минут. Ученики должны каждый этап представить одним, максимум – двумя предложениями.

Приведу примеры фрагментов из планов уроков с применением данного приема.

Тема «Жизненные искания Евгения Онегина» (9 класс).

Упражнение дается на завершающем этапе анализа образа Евгения Онегина.

Какое из предложенных ниже высказываний, на ваш взгляд, больше всего подходит для характеристики Евгения Онегина?

• «Молодость, здоровье, богатство, соединённые с умом, сердцем: чего бы, кажется, больше для жизни и счастья?» (В. Белинский).

• «…Страдающий эгоист… его можно назвать эгоистом поневоле…» (В. Белинский).

• «…Это бездельник, потому что он никогда ничем не занимался, человек, лишний в той сфере, в которой находится…» (А. Герцен).

• «Человек определяется тем, каков он наедине со своей совестью» (О. Волков).

Подсказка. Высказывание стройте в 4 этапа:

1) изложите свою мысль: «Я считаю, что…»;

2) объясните причину появления этой мысли: «Потому что…»;

3) приведите аргументы в поддержку вашей позиции: «Например…»;

4) сделайте вывод: «Таким образом, …».

Нужно сказать, что первоначально учащимся необходимо больше времени для выполнения этого задания. Не стоит их торопить. Пусть пишут не пять, а семь минут. Научившись, ребята полюбят это упражнение и будут выполнять его все быстрее и качественнее. А главное – научатся применять ответы в данном формате не только на уроках литературы, но и на других предметах.

Тема: «Лермонтов и его поколение. Анализ стихотворения «Дума».(9 класс).

После введения учащихся в сложный, трагический мир поэзии М.Ю. Лермонтова и подробного анализа стихотворения учащимся предлагается следующее задание:

Вокруг жанра «Думы» разгорелись жаркие споры: литературные критики давали разноречивые оценки «Думе». К какой точке зрения присоединитесь вы?

Швырев: «Ужасная эпитафия молодому поколению».

Белинский: «Дума» есть сатира».

Фохт: «Дума» – социальная элегия».

Воспользуйтесь методом ПРЕСС.

Как можно заметить, данный прием открывает широкое поле для сопоставления высказываний литературоведов, создания литературно-творческой среды в классе, культуры читательского восприятия художественного текста, понимания авторской и формирования собственной позиции.

Тема: Печорин и Грушницкий (9 класс).

Обобщая представления ребят о сложном духовном мире Печорина, прошу их после анализа сцены дуэли Печорина и Грушницкого письменно ответить на вопрос: Хотел ли Печорин гибели Грушницкого?

Метод ПРЕСС помогает обосновать свое суждение, сделать выводы и умозаключения по весьма сложной ситуации, в которой оказывается главный герой.

Данный прием тем хорош, что позволяет работать над письменной речью учащихся, ведь когда дети пишут, они больше думают над фразой. Мои ученики пишут много письменных работ. Практически на каждом уроке литературы я провожу хотя бы небольшую письменную работу, отталкиваясь от литературного произведения. И важно предлагать проблемные вопросы и темы, чтобы ученик нашел сопоставление с собой, со своим внутренним миром, с ситуацией нынешней в целом, с тем, что его окружает.

Метод ПРЕСС очень удобен еще и тем, что позволяет дать ученикам большой литературно-критический материал, который в силу дефицита времени на уроке невозможно осветить и проанализировать подробно. Так, на уроке в 10 классе по «Маленькой трилогии» А.П. Чехова ребятам предлагается прочитать одно из высказываний литературоведов об особенностях рассказов писателя, а затем каждый ученик письменно размышляет на тему высказывания.

Работа с цитатами о прозе Чехова по методу ПРЕСС.

1.Потрясают эти рассказы «именно тем самым, что ставят мудрые ценители и судьи Чехову в вину, но что составляет главное достоинство его: именно безыдейность, но безыдейность не самих его произведений, а той жизни, которую изображает Чехов». Писатель не видит в окружающей жизни «высшего смысла». Скабичевский А. М. Новые рассказы Чехова.

2. «Человек в футляре» – «общественная сила, страшная своей неуязвимостью, потому что она нечувствительна человеческим страстям и желаниям». Его идеал – отрицание жизни. В «Крыжовнике» обрисовывается среда, где властвует человек в футляре. Герой рассказа «О любви» упустил любовь, потому что в нём не было гордости, твёрдой воли и энергии. У Чехова замечается новая черта: он не может оставаться только художником и помимо воли становится моралистом и обличителем». Богданович А. И. Критические заметки

3. «Действительность, или обыденность в изображении Чехова – это нечто, прямо противоположное сознательному стремлению личности к идеалу. Чехов с неподражаемым мастерством изображает страшную силу этой действительности, при этом объясняет каждый случай в отдельности, не пытаясь обобщать. Глинка А. С. Власть действительности.

4. Чехов выразил верный взгляд на жизнь: у нас «есть все условия, необыкновенно благоприятные для умственного застоя, духовного мрака и процветания всяческой неправды». Это способствовало формированию в обществе «отвращения к свободе» – старой черты, заклейменной еще Грибоедовым. Иванов И. В. В поисках за правдой и смыслом жизни.

5. «Беликов – живое воплощение господствующих отношений между людьми. Свой идеал он нашёл только в гробу. Все герои (Беликов, Чимша-Гималайский, Алехин) стоят на позиции якобы общепринятой морали, что ведёт человека, незаметно для него самого, к падению, катастрофически обедняет, опустошает его жизнь». Бердников Г. П. Проблема человеческого счастья.

После самостоятельного выполнения работы участники собираются в группы (одна цитата – одна группа), обмениваются мнениями, готовят к представлению общее высказывание.

Необходимо отметить, что такие формы работы требуют от учащихся не простого воспроизводства информации, а творчества, поскольку содержат больший или меньший элемент неизвестности и имеют возможность найти свое собственное «правильное» решение, основанное на своем персональном опыте.

Кроме того, метод ПРЕСС формирует способность мыслить неординарно, по-своему видеть проблемную ситуацию, выход из нее; обосновывать свои позиции, свои жизненные ценности; развивает такие черты, как умение выслушивать иную точку зрения, умение сотрудничать, вступать в партнерское общение, проявляя при этом толерантность по отношению к своим оппонентам, необходимый такт и доброжелательность.

Через применение данного метода учитель может поощрять познавательную активность учеников, делать акцент на понимание, а не на механическое запоминание. Здесь знание не дается в готовом виде, учащимся приходится включать логическое и ассоциативное мышление. Одним словом, метод ПРЕСС при системном использовании создает для ребят ситуацию успеха, способствует развитию интеллектуальной, творческой, предметно-практической сфер, то есть становлению личности в целом.

Литература

 1. Лактионова С.Н. Новые ориентиры в повышении качества образования в условиях быстро меняющегося мира – сборник Основные тенденции развития образования в мире и пути модернизации системы образования Казахстана Астана, 2004г.
 2. Бошар Р.Б. Горизонты зарождающейся новой парадигмы образования – в сб. Основные тенденции развития образования в мире и пути модернизации системы образования Казахcтана, Астана, 2004 г.
 3. Гин А. Приемы педагогической техники. – Пособие для учителя, Москва, ВИТА, 2001 г.
 4. Беспалько В. П. Слагаемые образовательной технологии. – М.: Педагогика, 1989 г.

Источник: multiurok.ru